Lappeenrannan pyöräilijät ry:n lausunto Tieliikennelaista Etelä-Karjalan liitolle

Lappeenrannan pyöräilijät ry:n lausunto Tieliikennelaista Etelä-Karjalan liitolle

3.4.2017
Hei,
Kiitos avoimuudesta suuntaamme!

Lappeenrannan pyöräilijät pyrkii toimillaan parantamaan arkipyöräilyn, matkailuun liittyvän pyöräilyn ja urheilupyöräilyn olosuhteita Etelä-Karjalassa. Pyöräilyn lisääntyminen tarjoaa ratkaisuja mm. kansanterveyteen, ilmastoon ja liikenteeseen liittyvissä ongelmissa jotka koskettavat myös Etelä-Karjalaa. Tieliikennelain uudistamisen yhteydessä on hyvä tilaisuus poistaa laista pyöräilymäärien kasvua ja pyöräilijän turvallisuutta heikentäviä kirjauksia. Näin vaikuttaisi olevankin tapahtumassa, sillä hallituksen esityksessä uudeksi Tieliikennelaiksi on useita pyöräilyn kannalta tervetulleita uudistuksia.

Hyviä uudistuksia ovat mm. pyöräteiden ja pyörätien jatkeiden merkitsemiseen liittyvät kirjaukset sekä pyöräilijän ja autoilijan välisten väistämisvelvollisuuksien selkiyttäminen. Kypärän käyttösuosituksen poistaminen laista koetaan myös hyvänä asiana.

Joitain puutteita hallituksen esityksessä kuitenkin on:

  • Pyöräteille pysäköintiin ei olla lain keinoin puuttumassa. Pyöräteille pysäköinti on kyllä nykyisessäkin laissa kieletty, mutta monimutkainen kirjaus sallii poikkeuksien kautta pyörätieden käyttämisen parkkialueina ja hallituksen esitys uudeksi laiksi noudattaa melko tarkasti vanhaa lakia. Sujuvan pyöräilyn kannalta pysäköinti ja pysäyttäminen pyöräteillä pitäisi yksiselitteisesti kieltää, sillä pyöräteille pysäköiminen on Suomessa ja myös Lappeenrannassa jatkuvasti paheneva ongelma.
  • Pyöräilijän ohittamiseen ei olla säätämässä tarkkaa ja riittävää metrimääräistä etäisyyttä. Kirjauksen mukaan pyöräilijä on ohitettava ”turvallista etäisyyttä käyttäen”. Ajoradan reunassa ajava pyöräilijä kokee jatkuvasti liian läheltä tapahtuvia ja vaarallisia ohituksia ja siksi selkeä 1,5 metrin ohitusetäisyys olisi kirjattava lakiin. Tällä on erityisesti vaikutusta myös paikallisesti Etelä-Karjalassa koska alueellamme liikkuu paljon retkipyöräilyturisteja. Selkeällä ohitussäännöllä olisi heille suuri turvallisuutta lisäävä merkitys.
  • Pyörätien käyttövelvoite on säilymässä siten, että pyöräilijän täytyy käyttää pyörätietä jos sellainen kulkee oikealla puolella tietä. Pyörätie ei aina ole turvallisin paikka pyöräilijälle. Valtaosa Suomen pyöräteistä on rakennettu ns. kevyenliikenteenväyliksi joilla liikkuu pahimmillaan sekaisin samassa tilassa mopoja, nopeita ja hitaita pyöräilijöitä, pyöräilijäryhmiä, jalankulkijoita ja lemmikkieläimiä. Sujuva pyöräily ei ole pyörätiellä turvallista sen ollessa huonokuntoinen tai ruuhkainen. Pyörätien käyttö ei monesti ole turvallista myöskään pyöräilijäryhmille, jotka kuuluvat oleellisesti varsinkin maantiepyöräilyyn ja pyöräilytapahtumiin. Sujuvan pyöräliikenteen mahdollistamiseksi pyörätien käyttövelvoite pitäisi poistaa laista nopeasti liikkuvilta pyöräilijöiltä ja pyöräilijäryhmiltä.
  • Esitysluonnos ei ota kantaa pyöräilijöiden ajamiseen rinnakkain. Pyöräilijöiden ajaminen ajoradalla rinnakkain on usein perusteltua yli 5 hengen pyöräilijäryhmien ollessa kyseessä. Ryhmän kulkiessa yhdessä jonossa, syntyy helposti vaaratilanteita autoilijan ohittaessa pitkää jonoa. Parijonossa kulkeva ryhmä on lyhyempi ja siten nopeammin ohitettavissa. Parijono on turvallisempi myös, koska se käytännössä estää ohittamisen silloin, kun vastaantulevaa liikennettä on. Yhden jonon ohittaminen vastaantulevasta liikenteestä huolimatta on erittäin yleistä ja pyöräilijän kannalta vaarallista. Pyöräilijöiden rinnakkain ajaminen pitäisikin sallia tilanteissa, missä pyöräilijät liikkuvat ryhmässä ja muu ajoneuvoliikenne tiellä on vähäistä.

Esititte meille kysymyksiä polkupyörien varusteisiin liittyviin kirjauksiin. Käsityksemme mukaan kyseiset vaatimukset ovat aiheellisia niiden määritellessä, että pyörissä on riittävät hallintalaitteet ja pyörän massan huomioivat riittävän tehokkaat jarrut.

Toivomme, että Etelä-Karjalan liitto voi omassa lausunnossaan huomioida yllä mainittuja pyöräilyn lisääntymiseen ja sujuvien pyöräilyolosuhteiden kehittymiseen vaikuttavia seikkoja.


Ystävällisin terveisin
Matti Pesu
Tomi Lapinlampi

Lappeenrannan pyöräilijät ry